កក់​ការ​ជាវ / ORDER

សូមបំពេញបែបបទខាងក្រោមនេះ ដើម្បីកក់សៀវភៅទុក ហើយពេលសៀវភៅចេញបោះពុម្ព នោះលោកអ្នកអាចទៅយកនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅការិយាល័យខាងយើង ឬក៏ទាក់ទងមកកាន់យើងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ ០៧៨.៩៤៣.៦៥៨។
Please fill out the following form to order books and when the books are printed you can pick them up at our office in Phnom Penh Thmey or contact us at 078-943-658

តើ​លោក​អ្នក​មាន​លទ្ធភាព​ចំណាយ​លុយ​៣ដុល្លារ​សម្រាប់​សៀវភៅ​នីមួយៗ​ដែរ​ឬ​ទេ?
Do you have the ability to pay $3 per book?
យើង​មាន​លទ្ធភាព​។ / Yes

យើង​ត្រូវការ​ជំនួយ ដើម្បី​ទិញ​សៀវភៅ។ / No

ខ្ញុំ​ចង់ទទួលព័ត៌មានថ្មីៗតាមរយៈអ៊ីម៉ែល។ / I would like to receive updates via email.